طعم میوه در آدامس

برندهای مختلف آدامس فرمول مخصوص به خود را برای طعم دارند، اما اساس همه آنها مخلوطی از استرها است که مواد شیمیایی بوی میوه میدهند. بیشتر آدامسهای حبابدار کلاسیک بهعنوان طعم توتفرنگی-موز-پانچ توصیف شدهاند ، اما شرکتها میتوانند در استرهای خاصی برای آدامسی که بیشتر شبیه توت، استوایی، یا طعم دیگری است، استفاده کنند .

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image