ممنوعیت

جویدن آدامس در کل اروپای شرقی غیر قانونی بود تا زمانی که چکسلواکی تولیدان را از سال 1957 آغاز کرد. لهستان و آلمان شرقی به سرعت از آن پیروی کردند، اما در سال 1976 بود که اتحادیه شوروی ممنوعیت تولید آدامس را لغو کرد.

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image