تولید کننده

بزرگترین کشور از لحاظ تعداد تولید کنندگان آدامس در بین کشورهای تولید کننده، ترکیه می باشد.

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image